درج مطلب  
اسامی منتخبین شورای دانش آموزی دبیرستان های دارالعلوم و دارالفنون
در سال تحصیلی 99-98
دبیرستان غیر دولتی دارالفنون دبیرستان غیر دولتی دارالعلوم
رضا روستایی محمدهادی بومه ای
مانی روستایی احمدرضا حاتمیان
مبین آتش بسته علیرضا شاهسونی
محمدیزدی زاده علی افشاری
امیرحسین کامران فر  
   
     
جلسات اعضای شورا با حضور مدیران  آموزشگاه