شرح وظایف  

شرح وظایف مدیر:

الف- وظایف آموزشی و پرورشی :

- کلیه کارها و اقداماتی که در محیط مدرسه انجام ما پذیرد زیر نظر مدیر مدرسه خواهد بود و مدیر مدرسه حسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری در مقابل اداره آموزش و پرورش محل ، مسولیت تام دارد.

وظایف او به شرح زیر می باشد :

نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه های مصوب.

هدایت و همکاری با کارکنان آموزشی ، پرورشی و اداری در حسن اجرای برنامه ها و وظایف مصوب و راهنمایی آنان در جهت هماهنگ ساختن فعالیت های روزانه و نیل به کیفیت مطلوب جریان کار آموزشی ، تربیتی و اداری مدرسه.

اقدام به تشکیل شوراها به ویژه شورای معلمان و گروه های آموزشی – پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شرکت مستمر در جلسات مربوط  و ارسال پیشنهاد های ارائه شده به اداره مطبوع جهت اقدام لازم.

تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان و کلاس های آموزش خانواده برای آنان.

اقدام به تشکیل انجمن اولیاء و مربیان و کوشش در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشکیل جلسات و انجام فعالیت های مربوط به آنان بر طبق اساسنامه و دستورالعمل های  صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت بر حسن اجرای وظایف انجمن اولیاء و مربیان.

حضور در کلاس درس معلمان و مربیان ومشاهده روش کار و تدریس آنان و مشاوره برای اصلاح پیشبرد روشها.

دعوت از روحانین و صاحب نظران واساتید متعهد و آگاه به مسائل تعلیم و تربیت به منظور مشاوره و راهنمایی و ایجاد هماهنگی بین اولیا و مربیان در اجرای شیوه های تربیتی و ارتقای فکری – علمی و ایمان کارکنان مدرسه با هماهنگی منطقه ذیربط.

بررسی و شناسایی معلمان و مربیان و دیگر کارکنان مدرسه که نیازمند به دوره های بازآموزی و کار آموزش هستند و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم.

کوشش وتلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان و آشنا کردن دانش آموزان با مسایل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه.

شرکت فعال در دوره های کارآموزی و گردهمایی ها ، جلسات پرورشی ، آموزشی و اداری که از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمان های مربوط تشکیل می شود و کوشش در بهره گیری از نتایج بررسی ها برای بهبود امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسایل مربوط در شوراهای معلمان و مربیان و دیگر کارکنان.

نظارت بر رفتار و روابط  دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اتخاذ روشها و تدابیری که همکاری و هماهنگی صمیمانه بین آنان را فراهم آورد.

کسب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و همکاری و تبادل نظر با اولیا و راهنمایی آنان جهت نیل به پیشرفت کار مدرسه و رفع دشواریها.

ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظرات معلمین به اولیای دانش آموزان به منظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی.

کوشش در گسترش فضای مدرسه و تجهیز آن به نمازخانه، سالن سخنرانی – کتابخانه و وسایل ورزشی – بهداشتی و وسایل آموزشی – پرورشی دیگر با بهره گیری از همکاری و خدمات فکری و اجرایی اولیاء و انجمن اولیا و مربیان و افراد خیر.

نظارت و مراقبت از وسایل کمک آموزشی و ثبت فعالیت های انجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و اهتمام در آماده نگه داشتن تجهیزات وسایل کار و امکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگی فعالیت معلمان در دروس عملی در ارزشیابی.

کوشش در انجام فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمنهای دانش آموزی با رعایت مقررات.

همکاری و هماهنگی با سایر سازمانها و نهادها بر اساس ضوابط مقرر.

اقدام به ایجاد محیطی کاملا مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان به خدا و تقوا و پیشگیری از نفوذ آفات فکری و اخلاقی و شکوفا شدن استعدادها.

نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه بر اساس موازین و دستورالعملهای مربوط.

نظارت بر اجرای مراسم صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت.

سعی در شناخت دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک باحفظ شئون وشخصیت آنان.

نظارت بر حسن اجرای امتحانات کتبی، شفاهی وعملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی معلمان.

اهتمام در امور شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری، نارسائیهای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دارند با همکاری معلمان و اقدام در اصلاح و رفع مشکلات آنان با طرق مقتضی.

نظارت بر اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی ، پایانی دانش آموزان با رعایت مفاد آیین نامه و دستورالعملها.

ب وظایف اداری :

ثبت نام به موقع دانش آموزان بد اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده.

پیشنهاد سازمان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه حداقل یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی.

تقسیم کار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم کار هفتگی کلاسها و ابلاغ به موقع آن به معلمان و دانش آموزان.

ابلاغ مفاد آیین نامه ها و شرح وظایف معلمان و کارکنان و بخشنامه ها و دستورالعملهای واصله به افراد ذیربط و نظارت و مراقبت کامل در اجرای آنها.

رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام به موقع غیبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و کوشش در اداره کلاسها در صورت غیبت معلمان با همکاری معاون و دیگر معلمان و مربیان.

حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار و عدم خروج از آن مادامیکه تمام دانش آموزان و کارکنان از آن خارج نشده اند مگر در موارد ضروری و استثنایی.

دایر نگه داشتن مدرسه در ایام تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و پرورش.

نظارت مستقیم و دقیق بر تهیه و تنظیم دفتر امتحانات، دفتر آمار، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات و کارنامه تحصیلی و ارسال به موقع گزارشهای لازم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن به موقع آنها و مراقبت در حفظ و نگه داری سوابق و اسناد بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوط.

مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط واسناد لازم بر مبنای مقررات مالی و کوشش در آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط.

مراقبت کامل در تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رساندن کمکهای اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن هرچه سریعتر اولیا دانش آموزان و اداره آموزش وپرورش تز جریان امر در هر مورد که اتفاقات غیره منتظره در مدرسه وقوع یابد.

اتخاذ تدابیر لازم به منظور مراقبت بر جریان فعالیتهای رسمی وجنبی آموزشی و پرورشی دانش آموزان در اوقات رسمی و فوق برنامه.

نظارت بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای هر یک و ثبت چگونگی کار و رفتار و حضور و غیاب آنان به منظور فراهم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم و کامل.

تشکیل جلسه شورای معلمان قبل از امتحانات و ثلث سوم و انتخاب یکی از معلمان یا معاونین مدرسه بعنوان ناظر برگزاری امتحانات و همکاری با مدیر مدرسه به منظور حسن اجرای امتحانات.

انجام اقدامات به منظور معرفی دانش آموزان پایه پنجم به امتحانات نهایی.

تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش به منظور دفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش در زمینه رفع گرفتاریها در حد امکان.

شناسایی کارکنان علاقه مند، شایسته و فعال و معرفی به مقامات ذیربط جهت تقدیر و تشویق آنان و همچنین شناسایی افراد کم کار و سهل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم.

پاسخگویی به سوالات اولیا دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط.

نظارت بر تنظیم و استفاده صحیح و کامل از دفتر کلاسی روزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت در نگه داری آن.

انجام وظیفه کارکنان اداری مدرسه در غیاب آنان با همکاری دیگر کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه.

تذکر: مدیران مدارس به هنگام تغییر سمت موظف هستند اسناد و مدارک دفاتر امتحانات، آمار، اموال، اندیکاتور، بازرسی و دفاتر امور مالی و همچنین صورت اموال و وسایل مدرسه را در سه نسخه برابر مقررات تنظیم و پس از تایید مدیر جدید مدرسه و یا فردی که از سوی اداره معین شده است یک نسخه را به اداره آموزش و پرورش محل ارسال و نسخه دوم را در مدرسه بایگانی و نسخه سوم را به عنوان رسید نقل و انتقال برای خود نگه داری کنند. 

شرح وظایف معاون

عنوان پست : معاون                                                          

شرح وظایف :

تمهید مقررات و ایجاد امکانات لازم در زمینه اجرای برنامه های صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی – ملی.

نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه ی رفتار و حرکات و پوشش دانش آموزان در مدرسه  و خارج از مدرسه بخصوص رعایت حجاب اسلامی برای دانش آموزان دختر و نظارت بر رعایت آن از سوی کارکنان و دانش آموزان.

کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان مدرسه و آشنا کردن دانش آموزان با مسایل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه.

شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه.

رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارش لازم به مدیر مدرسه و آگاه ساختن به موقع اولیا آنان.

شرکت در شوراها و در گروههای پرورشی - آموزشی با نظر مدیر مدرسه و همکاری کامل در اجرای برنامه ها و خط مشی های اجرایی مصوب.

اداره کلاس در غیاب معلم مربوط.

همکاری با مدیر و معلمان در مورد تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی از نحوه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعلام موارد به اولیای آنان در صورت لزوم.

همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مدیر.

حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز کار روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامیکه برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و جنبی در جریان است.

همکاری با دیگر معاونین مدرسه در انجام وظایف مربوط.

ایجاد هماهنگی و تقسیم کار بر اساس شرح وظایف با دیگر معاونین مدرسه با توجه به نظر مدیر مدرسه.

نظارت و همکاری در امر ثبت نام و تنظیم دفاتر آمار، اموال، امتحانات و نگه داری سوابق اسناد.

تهیه و تنظیم گزارشهای لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه گزارشهای لازم در این زمینه به مدیر مدرسه.

نظارت بر حسن انجام وظایف دیگر کارکنان مدرسه و همکاری با آنان در حسن اجرای برنامه ها و امور مربوط.

مراقبت در حفظ نظارت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش آموزان و اعمال کوششهای مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه ها وچاره جویی نارساییها در هر مورد و فراهم کردن موجبات کمکهای اولیه و درمان موارد لازم.

مراقبت بر فعالیتهای آزاد دانش آموزان در ساعت تفریح و مواقع دیگر با کمک مربیان و معلمان.

نظارت بر کار و فعالیتهای خدمتگزاران و سرایدار – نگهبان و دیگر عوامل خدماتی مدرسه.

تهیه و تنظیم برنامه امتحانات و همکاری در برگزاری آن و در ثبت نمرات و اعلام نتایج امتحانات دانش آموزان به اولیا آنان در موقد مقرر.

معرفی دانش آموزان سال آخر برای امتحانات نهایی با نظر مدیر مدرسه به اداره آموزش و پرورش.

تهیه پیشنویس گزارشها و مکاتبات مربوط.

به عهده گرفتن وظایف کادر اداری مدرسه در غیاب آنان بر حسب مورد.

انجام کلیه امور مدرسه در غیاب مدیر مدرسه بر اساس اختیارات تفویض شده.

حضور در مدرسه در کلیه اوقات رسمی طول سال تحصیلی و تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش.

انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم.

حضور در جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی به عنوان مراقب یا ناظر ، یا مسئول حوزه بر حسب مسئولیتی که طبق دستوالعملهای صادره از سوی آموزش و پرورش به وی محول می گردد.

همکاری در تشکیل و تنظیم پروندههای تحصیلی دانش آموزان.

انتقال و ثبت نمرات امتحانی در لیست معلم و کنترل آن و تحویل به موقع به مدیر مدرسه پس از امضا.

انجام سایر امور ارجاعی مربوط

شرح وظایف مربی پرورشی :

عنوان پست : مربی امور تربیتی                                         

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی زیر نظر مدیر مدرسه انجام وظیفه می نماید.

اجرای مراسم صبحگاهی ( قرآن، دعا، سرود ، مقاله،...) با همکاری مسولین مدرسه .

آموختن نماز به دانش آموزان و آشنا کردن آنان با احکام نماز و آموزشهای لازم پیرامون مسائل اخلاقی .

تلاش در جهت تهیه مکان مناسب برای برگزاری نماز جماعت با همکاری مدیر مدرسه.

برگزاری نماز جماعت در زمان و مکان مناسب با رعایت شرایط  سنی  دانش آموزان و تشویق  و ترغیب آنان جهت شرکت در نماز جماعت.

نظارت بر نحوه رفتارو کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه بر اساس موازین و دستورالعملهای مربوط زیر نظر مدیر مدرسه .

تهیه مقالات  برگزاری مراسم ایام خاص ( اعیاد، عزاداریها و...) با هماهنگی ستاد تربیتی مدرسه.

تدریس در کلاس طبق دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و پرورش .

تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبت های مختلف .

برگزاری سخنرانیهای کوتاه و ساده به منظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی، سیاسی .

تنظیم و اجرای برنامه های مسابقات قرآن و برنامه ریزی برای آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در این مسابقات با نظر مدیر مدرسه .

تشکیل کتابخانه و تهیه و تامین لوازم اولیه و تهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و فعال کردن کتابخانه به نحوی که همه دانش آموزان از آن بهره مند شوند.

تنظیم برنامه جهت شرکت دادن دانش آموزان در مراسم مهم دینی و اخلاقی مانند شرکت در نماز جمعه ، جشنها و سوگواریها و راه پیمایی های عمومی با هماهنگی ستاد امور تربیتی و رعایت جوانب ایمنی .

همکاری با مدیر مدرسه در انجام فعالیتهای تربیتی ، اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروه ها و انجمنهای دانش آموزان با رعایت مقررات مربوط.

سعی درشناسایی دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک با حفظ شئون و شخصیت آنان با نظر مدیر مدرسه .

تهیه و تنظیم برنامه بازدید و اردوهای سازنده تربیتی با مساعدت مسئولین منطقه .

همکاری با مدیر و دیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش آموزان از مراکز صنعتی و علمی و خدماتی .

همکاری با مدیر مدرسه در جهت شناسایی ناهنجاریهای رفتاری و نارساییهای اخلاقی و عاطفی، و مشکلات خانوادگی دانش آموزان و کوشش در همکاری با مدیر مدرسه و دیگر مسئولین جهت اصلاح و رفع مشکلات آنان .

همکاری با مدیر مدرسه درمورد تشکیل شوراها و گروههای پرورشی، آموزشی و انجمن اولیاء و مربیان و تنظیم برنامه جهت تماسهای لازم با اولیاء دانش آموزان .

شرکت در جلسات مربیان که در مراکز، مناطق یا بخشها جهت هماهنگی فعالیتهای تربیتی در سطح منطقه تشکیل می گردد.

شرکت فعال در کلاسهای کارآموزی و بازآموزی و گردهمایی که ازطریق منطقه ابلاغ می شود و کوشش دربهره گیری از نتایج بررسی ها برای بهبود امور پرورشی از طریق  طرح مسائل مربوط در شورای معلمان.

تشکیل شرکت تعاونی دانش آموزان بر اساس دستوالعملهای مربوط.

همکاری با مدیر مدرسه در جهت تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری ار سوانح و رسانیدن کمکهای اولیه لازم برای افراد سانحه دیده.

شرکت در جلسات شورای معلمان و سایر شوراهایی که از سوی مدیر تعیین می شود با رعابت مقررات.

ارائه ی گزارش کار به مدیر مدرسه و مسئولین امور تربیتی .

انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم

عنوان پست : معلم(دبير)          

- شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي زير نظر مدير مدرسه به شرح زير انجام وظيفه مي نمايد :

- كوشش و اهتمام در به وجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده در كلاس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي به طوري كه زمينه شكوفا شدن استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.

- كوشش در ايجاد روحيه نظم و ترتيب و دقت و همكاري و تعاون در دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقيق و تفحص.

- اجراي برنامه هاي آموزشي، پرورشي مصوب(تدريس به موقع كليه مواد برنامه طبق جدول ساعات كار هفتگي و يا زمان بندي سالانه و اهتمام در بهبود كيفيت آموزشي از طريق بكار گرفتن شيوه ها و روشهاي جديد تدريس با استفاده از وسايل كمك آموزشي و تهيه طرح درس.

- فراهم كردن موجبات ارزشيابي به موقع از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و تجزيه و تحليل نتايج آنان و شناسايي علل پيشرفت يا عدم پيشرفت تحصيلي و سعي در تقويت نقاط قوت و اتخاذ تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف يادگيردي در دانش آموزان.

- انجام ارزشيابي هاي تشخيصي، تدريجي و پاياني برابر آئين نامه ها و دستور عمل هاي مربوط.

- دقت در برگزاري امتحانات شفاهي و عملي دانش آموزان.

- تصحيح دقيق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلي يا نهايي برحسب مورد برابر دستور عمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش.

- رسيدگي مستمر به تكاليف دانش آموزان و سعي در حسن خط و بهبود كار آنان.

- تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شركت در شوراهاي آموزشي، پرورشي مدرسه و گردهمايي ها و دوره هاي كارآموزي و ارائه پيشنهادهاي لازم.

- شركت فعالانه در گروههاي آموزشي مربوط و تبادل نظر با ساير كاركنان در اجراي بهتر برنامه هاي درسي و ارائه پيشنهادهاي لازم.

- پيشنهاد لازم در مورد برنامه هاي درسي پرورشي، روشها و وسايل و اجراي مصوبات شوراها در حدود مقررات مربوط.

- همكاري و تبادل نظر با اولياء دانش آموزان در موارد لازم به منظور آگاهي از وضع رفاه و تحصيلات دانش آموزان و راهنمايي خانواده ها براي چاره جويي دشواريها و مسائل تحصيلي دانش آموزان با اطلاع مدير مدرسه.

- رسيدگي مرتب به كيفيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ثبت نمرات آنان براساس مفاد آئين نامه امتحانات.

- انجام آزمايشها و كارهاي عملي لازم باتوجه به محتواي كتب درسي مربوط.

- ثبت خلاصه اي از آزمايشهاي انجام شده و نتايج آن توسط دانش آموزان يا معلم در دفتر مربوط.

- دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذكر مطالب لازم به آنان در اين زمينه.

- شركت فعال در جلسات شوراي معلمان و اظهارنظر و ارائه پيشنهادهاي لازم.

- توجه به تفاوتهاي فردي دانش آموزان و توجه لازم موردي به دانش آموزاني كه در يادگيري نارسائيهايي دارند و يا ديرآموز هستند.

- سعي در شناسايي ناهنجاريهاي رفتاري و نارسائيهاي اخلاقي و مشكلات خانوادگي دانش آموزان و همكاري با مدير و ديگر مسؤولين و اولياء‌ در جهت اصلاح و رفع مشكل آنان.

- همكاري و معاضدت با مدير و معاون و ساير معلمان مدرسه در اجراي ضوابط و مقررات، دستور عمل ها و بخشنامه ها.

- همكاري و مساعدت لازم با مسؤولين و حضور به موقع در مدرسه در جريان برگزاري امتحانات.

- رسيدگي مرتب به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارشهاي لازم به اولياء‌مدرسه.

- ورود به كلاس قبل از دانش آموزان و خروج از كلاس بعداز آنان و عنداللزوم همكاري با معاونت مدرسه براي مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفريح.

- حضور در جلسات برگزاري امتحانات داخلي نهايي به عنوان مراقب يا ناظر يا مسؤول حوزه و يا بر حسب مسؤوليتي كه طبق دستور عمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش به وي محول مي گردد.

- همكاري در تشكيل و تنظيم پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان.

- انتقال و ثبت نمرات امتحاني در ليست معلم و كنترل آن و تحويل به موقع به مدير مدرسه پس از امضاء.

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط.

شرح وظایف سرایدار

عنوان پست : خدمتگزار و سرایدار                                         

شاغل این پست زیر نظر مدیر و معاون مربوطه وظایف مشروحه ذیل را به عهده دارد: بیتوته کردن در واحد متبوع.

حضور در محل خدمت حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از پایان کار واحد متبوع و تنظیف کامل کلاس های درس و محوطه مربوط در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف در تمیز نگه داشتن دائمی اماکن و مختلف واحد متبوع.

مراقبت در حفظ و نگه داری لوازم و اثاثیه و درصورت لزوم دادن گزارش لازم به مدیر و جلوگیری از خروج اموال مدرسه بدون مجوز.

گزارش به موقع به مسئولین ذیربط در مورد اماکن و تاسیساتی که از حیث تعمیرات نیاز فوری به اصلاح یا ترمیم دارند.

مراقبت و بازدید ساختمان و تاسیسات به هنگام شب و عنداللزوم دادن گزارش مربوط به مسئول مربوط.

بررسی ساختمان و تاسیسات و بازدید مرتب پشت بامها و آبریزگاه ها و گزارش به موقع به مراجع مربوط جهت پیگیری از هر گونه خطرات و حوادث و خسارات احتمالی.

مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود وخروج اشخاص و بتزدید و کنترل مواردی که ممکن ایت به بروز حوادثی منتهی شود.

همکاری با اولیا مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به مدرسه در ارتباط با وظایف و مقررات.

رعایت مراتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه به خصوص با دانش آموزان و اولیا آنان و احتراز از هر گونه داد و ستد با دانش آموزان.

سرایدار موظف است تعلیمات لازم در مورد آتش نشانی و دیگر ضرورتهای مربوط به حفظ ایمنی و محیط را با شرکت در دوره های آموزشی مربوط فراگیرد.

انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم.