درج مطلب  
 
 نام آزمایش  درس      
 آهن ربا  علوم
 زنگ اخبار  علوم
 مدار الکتریکی  علوم
 نوسان و ترکیب  فیزیک
 نوسان میرا  فیزیک
 نوسان فنر  فیزیک
 نوسان ساده  فیزیک
 نوسان  فیزیک
 نمودار زمان مکان حرکت  فیزیک
مولد  فیزیک  
كانون عدسي  فیزیک
عدسي محدب  فیزیک
شكست نور 5  فیزیک
شكست نور 4  فیزیک
شكست نور 3  فیزیک
شكست نور 2  فیزیک
شكست نور 1  فیزیک
سرعت نور  فیزیک
   فیزیک